Біз туралы | О нас |

БІЗ ТУРАЛЫ

«www.zanmedia.kz» желілік басылымы
Бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық
Мақсаты – интернет желісінде оқырмандардың құқықтық сауатын арттыруға үлес қосу.

ҚР АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ БАСЫЛЫМЫН, АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТТІКТІ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛІК БАСЫЛЫМДЫ ЕСЕПКЕ ҚОЮ, ҚАЙТА ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ

КУӘЛІК
№ 16564-СИ
Астана қ. 06. 06. 2017 ж.
ММБ аты: «www.zanmedia.kz» желілік басылымы
ММБ тілі: қазақша, орысша
Шығу жиілігі: күнделікті
Негізгі тақырыптық бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық

МЕНШIК ИЕСI:
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ» ЖШС

РЕДАКЦИЯМЕН БАЙЛАНЫС:
Бас редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
050012, Алматы қаласы,
Х.Досмұхамедұлы көшесi
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi:
292-43-43; 292-79-61 (факс);
E-mail: infozan@maiI.ru, zanreklama@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ РК
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 16564-СИ
г. Астана                                           06. 06. 2017 г.
Название ППИ: Сетевое издание «www.zanmedia.kz»
Язык ППИ: казахский, русский
Периодичность: круглосуточно
Основная тематическая направленность: общественно-политическая, правовая

СОБСТВЕННИК:
ТОО «ЗАН» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ»

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИЙ:
Главный редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
050012 г. Алматы,
ул. Досмухамедулы, дом 68 «б»
Приемная: 292-43-43; 292-79-61 (факс);
E-mail: infozan@mail.ru,

Рекламный отдел E-mail: zanreklama@mail.ru
ЗАҢ газеті E-mail: zangazet@mail.ru
Юридическая газета E-mail: urgazet@mail.ru