Байланыс | Контакты |

Алматы қаласы
Досмұхамедов көшесі,
68 «б» 050012

+7 747 428 26 10
+7 727 292 43 43
+7 727 292 29 27
+7 727 292 40 89
Главный редактор Ермекова К.А.
+7 777 407 5511

zanreklama@mail.ru
infozan@mail.ru
Гос. закупка
adilet_05052013@mail.ru

Посмотреть на карте Алматы

ҚР АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ БАСЫЛЫМЫН, АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТТІКТІ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛІК БАСЫЛЫМДЫ ЕСЕПКЕ ҚОЮ, ҚАЙТА ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ

«www.zanmedia.kz» желілік басылымы
Бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық
Мақсаты – интернет желісінде оқырмандардың құқықтық сауатын арттыруға үлес қосу.

КУӘЛІК
№ 16564-СИ
Астана қ. 06. 06. 2017 ж.
ММБ аты: «www.zanmedia.kz» желілік басылымы
ММБ тілі: қазақша, орысша
Шығу жиілігі: күнделікті
Негізгі тақырыптық бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық

МЕНШIК ИЕСI:
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ» ЖШС

РЕДАКЦИЯМЕН БАЙЛАНЫС:
Бас редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
050012, Алматы қаласы,
Х.Досмұхамедұлы көшесi
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ РК
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 16564-СИ
г. Астана                                           06. 06. 2017 г.
Название ППИ: Сетевое издание «www.zanmedia.kz»
Язык ППИ: казахский, русский
Периодичность: круглосуточно
Основная тематическая направленность: общественно-политическая, правовая

СОБСТВЕННИК:
ТОО «ЗАН» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ»

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИЙ:
Главный редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
050012 г. Алматы,
ул. Досмухамедулы, дом 68 «б»
Приемная: 292-43-43; 292-79-61 (факс);
E-mail: infozan@mail.ru,

Рекламный отдел E-mail: zanreklama@mail.ru
ЗАҢ газеті E-mail: zangazet@mail.ru
Юридическая газета E-mail: urgazet@mail.ru