Сайт материалдарын пайдалану шарты

Zanmedia.kz сайтына жарияланған ақпараттарды, мақалаларды көшіріп басу немесе сілтеме беру үшін, сондай-ақ фото-, аудио бейнематериалдарды көшіріп басу үшін сайттағы түпнұсқасына міндетті түрде гиперсілтеме жасап, материалда баяндалған мазмұнын сақтай отырып кез келген бұқаралық ақпарат құралдарында үштен бірінен аспайтын көлемде қайта жариялауға, таратуға және ретрансляциялауға болады. Сайтқа жасалатын гиперсілтеме мәтіннің бірінші немесе екінші сөйлемінде белсенді түрде көрсетілуі тиіс. Авторлық құқықты сақтаңыз!

Авторлар пікірі сайт редакцияның көзқарасын білдірмейді. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауапты.

 

Условия использования материалов сайта

Все материалы, размещенные на сайте zanmedia.kz, а также фото-, аудио-и видеоматериалы могут быть воспроизведены, перепечатаны и ретранслированы в любых средствах массовой информации, в объеме не более одной трети Материала с обязательной автивной гиперссылкой на Материалы Сайта Zanmedia.kz как первоисточник и с сохранением смысла, изложенного в Материалах. Не нарушайте авторских прав!

Мнения авторов не отражают точку зрения редакции сайта. За содержание сообщений к рекламе ответственен рекламодатель.